Oznámenie o ochrane osobných údajov

Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou odo dňa 25.05.2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – ďalej len „nariadenie GDPR“).

Spoločnosť YNNA, s. r. o., dodržiava platné právne predpisy ochrany osobných údajov a v súlade s nariadením GDPR Vám poskytuje nasledovné informácie:

 1. Kto spracúva Vaše osobné údaje?

  Prevádzkovateľom, ktorý spracúva Vaše osobné údaje, je spoločnosť YNNA, s.r.o. so sídlom J.C.Hronského 26, PSČ 841 06 Bratislava, IČO: 31359621, DIČ: 202033425, IČ DPH: SK202033425, zapísaná Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 5872/B, (ďalej aj ako „YNNA, s.r.o.“ alebo „Prevádzkovateľ“).

 2. Aké osobné údaje spracúvame?

  Spoločnosť YNNA, s.r.o., spracúva Vaše osobné údaje v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, fakturačná adresa, doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, predmet objednávky, IP adresa. V prípade ak sa zaregistrujete spracúvame Vaše používateľské meno a heslo. Okrem vyššie uvedených údajov, u fyzických osôb - podnikateľov spracúvame aj IČO, DIČ a IČ DPH, ak ho majú pridelené.

 3. Na akom právnom základe spracúvame Vaše osobné údaje?

  Spoločnosť YNNA, s.r.o., spracúva Vaše osobné údaje na základe právneho základu - súhlas, na základe právneho základu - plnenie zmluvy, svojho oprávneného záujmu ako aj z dôvodu splnenia zákonnej povinnosti. V nasledovnom bode Vám uvádzame, na základe akého právneho základu spracúvame Vaše osobné údaje pri konkrétnom účele spracúvania.

 4. Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

  Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovné účely:

  a) účelom spracúvania je dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb, právnym základom je plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR,

  b) účelom spracúvania je vedenie a evidencia obchodnej komunikácie, právnym základom je oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR, oprávnený záujem je získanie všetkých relevantných informácii potrebných k zabezpečeniu vedenia a evidencie obchodnej komunikácie,

  c) účelom spracúvania osobných údajov je vedenie účtovníctva a obchodnej agendy, právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR – zákonná povinnosť, vyplýva z osobitných predpisov ako je zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na účely vyplývajúce z osobitných predpisov,

  d) účelom spracúvania je zasielanie marketingovej komunikácie (zasielanie noviniek / newslettrov) a remarketing, právnym základom je oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR; oprávneným záujmom je poskytnutie potrebných informácií a ponuka tovaru alebo služieb pre dotknuté osoby, ktoré pred uzavretím zmluvného vzťahu požiadali spoločnosť YNNA, s.r.o., o poskytnutie potrebných informácií a zaslanie ponuky tovaru alebo služieb,

  e) účelom spracúvania je správa registratúry, právnym základom pre vyššie uvedené účely je čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR (zákonná povinnosť podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2013 Z. z o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente),

  f) účelom spracúvania je správa prípadných pohľadávok alebo iných nárokov, ich uplatňovanie a vymáhanie v súdnom, mimosúdnom alebo inom konaní, právnym základom je oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR; oprávneným záujmom je zabezpečenie informácii potrebných k uplatneniu prípadných pohľadávok alebo iných nárokov.

 5. Aká je doba uchovávania Vašich údajov?

  Vaše osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe Vami udeleného súhlasu sa uchovávajú dovtedy, kým svoj súhlas neodvoláte. Vaše osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe oprávneného záujmu sa uchovávajú dovtedy, kým neodpadne dôvod ich spracúvania. Vaše osobnú údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe zmluvy sa uchovávajú 5 rokov od poskytnutia služieb alebo tovaru. Vaše osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe zákona sa uchovávajú v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, minimálne 10 rokov.

 6. Aké máte práva?

  Nariadenie GDPR Vám priznáva nasledovné práva:

  a) právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, článok 15 nariadenia GDPR,

  b) právo na opravu osobných údajov, článok 16 nariadenia GDPR,

  c) právo na vymazanie (právo “na zabudnutie”), článok 17 nariadenia GDPR (toto právo si nemôžete uplatniť, pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame na základe právneho základu - splnenie si zákonnej povinnosti),

  d) právo na obmedzenie spracúvania, článok 18 nariadenia GDPR,

  e) právo na prenosnosť údajov, článok 20 nariadenia GDPR, (toto právo si nemôžete uplatniť, pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame na základe právneho základu - splnenie si zákonnej povinnosti alebo na základe právneho základu oprávnený záujem),

  f) právo namietať, článok 21 nariadenia GDPR, (toto právo si nemôžete uplatniť, pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame na základe právneho základu - splnenie si zákonnej povinnosti, plnenie zmluvy alebo na základe Vami poskytnutého súhlasu),

  g) právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, článok 7 ods. 3 a článok 13 nariadenia GDPR, (v prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame na základe právneho základu - súhlas),

  h) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, článok 13 ods. 2 nariadenia GDPR.

  Vyššie uvedené práva si u spoločnosti YNNA, s.r.o., môžete uplatniť zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu abac@abac.sk

 7. Dozorným orgánom, u ktorého si môžete uplatniť svoje právo podať sťažnosť je:

  Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
  Hraničná 12
  820 07 Bratislava 27
  Slovenská republika
  Telefonický kontakt: +421 2 32 31 32 14
  E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

 8. Kto sú príjemcovia Vašich osobných údajov?

  Medzi príjemcov Vašich osobných údajov patria: spoločnosti vykonávajúce správu a podporu informačných technológií, spoločnosť, na ktorej serveroch sú osobné údaje uložené, spoločnosti zaoberajúce sa porovnaním cien na internete, poskytovatelia poštových a doručovacích služieb, subjekty zabezpečujúce marketingovú komunikáciu alebo remarketing, subjekty poskytujúce služby podpory predaja, subjekty inzerujúce v katalógu prevádzkovateľa, subjekty vyhotovujúce cenovú ponuku, poskytovatelia telekomunikačných služieb, subjekty zabezpečujúce výkon externého auditu, externý účtovník, audítor, advokát, orgány verejnej moci, ktorým sa poskytujú osobné údaje zo zákona. Ak nie je v zákone uvedené inak, Vaše osobné údaje sa príjemcom poskytujú na základe písomnej zmluvy alebo dodatku k existujúcej zmluve medzi prevádzkovateľom a príjemcom.

 9. Cezhraničný prenos údajov

  Prevádzkovateľ neprenáša Vaše osobné údaje do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii. Vaše osobné údaje sa spracúvajú výlučne na území EÚ a EHS.

 10. Existencia automatizovaného rozhodovania

  Prevádzkovateľ nevykonáva rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa týkajú Vás ako dotknutej osoby alebo ju podobne významne ovplyvňujú. (Článok 22 nariadenia GDPR).

 11. Informácie týkajúce sa webstránky Prevádzkovateľa

  Prevádzkovateľ používa cookies, google analytics, google adwords, facebook.

 12. Záverečné ustanovenia

  Práva a povinnosti neupravené týmto Oznámením sa riadia nariadením GDPR.

  Na účel zosúladenia tohto Oznámenia platnými právnymi predpismi ochrany osobných údajov, si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo toto Oznámenie kedykoľvek zmeniť, doplniť, alebo nahradiť novým Oznámením.

  Toto Oznámenie je účinné od 25.5.2018.