Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti YNNA, s.r.o. pre internetový obchod www.abac.sk

 1. Úvodné ustanovenia
  1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „podmienky“) sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.abac.sk. Nákup tovaru v ich zmysle môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby (ďalej aj ako „kupujúci“) bez obmedzenia s tým, že kupujúci súhlasí, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú upravovať týmito obchodnými podmienkami, ustanoveniami Reklamačného poriadku, ďalšími podmienkami uvedenými na stránke www.abac.sk a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Reklamačný poriadok uvedený na stránke http://www.abac.sk/reklamacny-poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto obchodných podmienok.
  2. Orgánom dozoru je: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 02/ 58272 172-3 fax č.: 02/ 58272 170.
 2. Vymedzenie základných pojmov
  1. Predávajúcim je spoločnosť YNNA, s.r.o. so sídlom: J.C.Hronského 26, PSČ 841 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31359621, IČ DPH: SK2020333425, zapísaná Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 5872/B, (ďalej ako „predávajúci“). Adresa elektronickej pošty predávajúceho je abac@abac.sk, telefón predávajúceho je: 0907 214 397. Kontakty na predávajúceho a jeho ďalšie údaje sú uvedené na stránke www.abac.sk/kontakt.
  2. Kupujúcim je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba.
  3. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 3. Objednávka
  1. Kupujúci si môže objednať tovar prostredníctvom obchodného systému predávajúceho na internetovej adrese www.abac.sk.
  2. Pri každej objednávke kupujúci musí uviesť svoje meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail, názov tovaru, počet kusov, spôsob doručenia, spôsob platby. V prípade, ak je kupujúci podnikateľ, kupujúci musí uviesť aj svoje IČO, DIČ a IČ DPH, ak ho má pridelené. Objednávka prostredníctvom internetovej adresy www.abac.sk tieto podmienky spĺňa automaticky.
  3. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení chápaná ako zmluva uzavretá na diaľku.
  4. Predávajúci spracuje objednávku kupujúceho. Po spracovaní tejto objednávky predávajúci zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu uvedenú v objednávke potvrdenie objednávky. Po potvrdení objednávky predávajúci následne zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu uvedenú v objednávke potvrdenie, že tovar je pripravený na vyzdvihnutie, resp. že tovar bol expedovaný.
  5. Kupujúci má právo stornovať objednávku, ktorá ešte nebola vybavená. Objednávku je možné stornovať písomnou alebo elektronickou formou (e-mailom) a oznámenie o storne musí byť doručené predávajúcemu emailom na abac@abac.sk. Kupujúci je povinný pri stornovaní objednávky uviesť jej číslo.
  6. Predávajúci má právo stornovať objednávku v prípade nedostupnosti tovaru alebo ak sa tovar nevyrába. Predávajúci bude o tejto skutočnosti kupujúceho bezodkladne informovať.
 4. Dodacie podmienky
  1. Predávajúci splní svoj záväzok dodať tovar kupujúcemu jeho osobným odovzdaním kupujúcemu alebo osobe poverenej kupujúcim. V prípade, že si kupujúci zvolil dodanie tovaru prostredníctvom dopravcu, predávajúci si splní svoj záväzok dodať tovar odovzdaním tovaru prvému dopravcovi.
  2. O odoslaní tovaru predávajúci informuje kupujúceho e-mailom alebo prostredníctvom SMS správy.
  3. Súčasne s dodaním tovaru predávajúci doručí kupujúcemu dodací list a daňový doklad (faktúru), ktorá súčasne slúži ako záručný list.
  4. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom čase a na adrese uvedenej v objednávke.
  5. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
   a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
   b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
   c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
  6. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať či tento nie je porušený a či je tovar bez vád. Pokiaľ je tovar viditeľne poškodený, kupujúci je povinný ihneď o tejto skutočnosti upovedomiť predávajúceho a aj prepravcu s vyhotovením záznamu; v prípade, ak bol tovar dodaný prostredníctvom prepravcu.
  7. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.
  8. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru kupujúcim alebo osobou poverenou kupujúcim.
  9. Predávajúci splní svoj záväzok dodať tovar aj v prípade, ak kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. kupujúci odmietne tovar prevziať; to neplatí v prípade, ak má tovar vady. Ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa z tohto dôvodu vráti predávajúcemu späť, predávajúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať od kupujúceho náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (napr. poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie tovaru je možné len po vzájomnej dohode.
 5. Cena a platobné podmienky
  1. Cena tovaru je stanovená cenníkom predávajúceho.
  2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri zmene ceny objednávku stornovať.
  3. Kupujúci zaplatí predávajúcemu cenu za tovar najneskôr pri dodaní tovaru.
  4. Všetky ceny sú uvedené bez DPH ak nie je uvedené inak.
  5. Cena za dopravu pri nákupe nad 240,- EUR s DPH a hmotnosti zásielky maximálne do 30 kg je bezplatna.
  6. Cena dopravy : Balík do 30 kg = cena dopravy 4,58 EUR bez DPH . Pri vyššej hmotnosti zásielky ako 30 kg je za každých ďalších 50 kg účtovaný poplatok 15,- EUR bez DPH za nadmernú dopravu CARGO
  7. V prípade ak je hmotnosť tovaru nad 30 kg a je nevyhnutné tovar poslať dopravou CARGO ako nadmernú zásielku , požaduje predávajúci úhradu kúpnej ceny tovaru dopredu prevodom na základe vystavenej predfaktúry.
  8. Cena za mechanickú prácu servisného pracovníka = 20,- EUR bez DPH / h.
  9. Cena za cestovné náklady do miesta vykonania servisu servisným pracovníkom = 0,5 EUR bez DPH / km
 6. Záruka
  1. Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv je minimálne 24 mesiacov ak výrobca neposkytuje dlhšiu záruku. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom alebo inom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení tovaru predávajúcemu.
  2. Záruka sa nevzťahuje na prípady ak k vade došlo mechanickým poškodením tovaru, prevádzkovaním tovaru v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol vykonaný zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté vady spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym zaobchádzaním.
  3. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný tovar vykazuje vadu a akým spôsobom sa táto prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.
 7. Odstúpenie od zmluvy
  1. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.
  2. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
  3. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
  4. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 1, ktorý mu odovzdal predávajúci. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.
  5. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
  6. Spotrebiteľ doručuje odstúpenie od zmluvy spolu s tovarom predávajúcemu na jeho adresu: YNNA, s.r.o., Bratislavská 283, PSČ 841 06 Bratislava, Slovenská republika na svoje náklady a zodpovednosť. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať všetky náležitosti vyžadované zákonom.
  7. Spotrebiteľom vrátený tovar nesmie byť poškodený, musí byť v pôvodnom obale alebo inom vhodnom obale, použitím ktorého nedôjde k poškodeniu alebo znehodnoteniu tovaru a spolu s tovarom spotrebiteľ musí predávajúcemu odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré spotrebiteľ obdržal pri jeho kúpe. Ak tovar javí známky poškodenia alebo tovar nie je kompletný, predávajúci si vyhradzuje právo vrátenie takého tovaru neakceptovať alebo po dohode so spotrebiteľom mu naúčtovať náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu.
  8. V prípade ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, ako aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia späť.
  9. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa prvej vety rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa prvej vety pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
  10. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 8. Ochrana osobných údajov
  1. S účinnosťou odo dňa 25.05.2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
  2. Zásady ochrany osobných údajov sú uvedené na tejto stránke www.abac.sk/ochrana-sukromia.
 9. Alternatívne riešenie sporov
  1. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ.
  2. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ môže podať žiadosť o nápravu písomne na adresu predávajúceho alebo elektronicky na adresu predávajúceho abac@abac.sk.
  3. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
  4. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov alebo prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá je na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  5. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim môže byť Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, PSČ 827 99 Bratislava 27, IČO: 17 331 927, (webová stránka www.soi.sk, adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe je ars@soi.sk alebo adr@soi.sk) alebo iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 10. Záverečné ustanovenia
  1. Nákupom prostredníctvom internetového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili a súhlasíte s týmito podmienkami.
  2. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov predávajúci zverejní na tejto stránke.
  3. Práva a povinnosti neupravené týmito podmienkami sa upravujú zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a ďalším všeobecne záväznými právnymi predpismi.
  4. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018


  Príloha č.1 - formulár - odstúpenie od zmluvy